232-301-2136
kursat.arslan@deu.edu.tr
Buca Eğitim Fakültesi
Sosyal Bina, 2.Kat 207, İzmir
 • Ana Sayfa
 • Özgeçmiş
 • Hakkımda
 • Blog
 • İletişim
 • Ders Kayit
 • Giriş
  E-mail Adresi:
  Şifre:
Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin. Nicanor Parra
Son blog yazısı (3.11.2023) Bir şiir: Gitse
Dr. Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Doçent.

SPSS'de Bağımsız Örneklem T-Testi (Independent Sample T-Test)

Yayınlanma: 21 Nisan, 2018 Güncellenme: 2 Nisan, 2024

Tanımlar

Bağımsız örneklem t testi, iki bağımsız grup arasında ortalamalara bakarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bu test parametrik bir testtir ve testin sonuçlarının raporlanabilmesi için bazı varsayımların (ön-şartların) yerine getirilmesi gerekir. Bu durum gözünüzü korkutmasın testin varsayımlarıyla birlikte SPSS'de uygulanması ve yorumlanması oldukça kolaydır. 

Varsayımlar (Assumptions)

Şimdi gelin bu varsayımlara bakalım ve sonra detaylıca bir örnek üzerinde her bir varsayımı açıklamaya çalışalım. Bu arada bazı ingilizce terimleri özellikle kullanıdığımı belirtmek isterim, böylece internette bu terimler üzerine de arama yapabilirsiniz.

 1. Bağımlı değişken sürekli olmalıdır (örneğin, bağımlı değişken -öğrencilerin bir dersten aldığı ders notları gibi- aralıklı sayısal değerler içermelidir)
 2. Bağımsız değişken kategorik olmalıdır (örneğin, bağımsız değişken -kadın ve erkek gibi- iki grup içermelidir)
 3. Her bir grupda bağımlı değişken normal dağılım göstermelidir (Normality) (örneğin, kadın grubunda yer alan notların normal dağılım göstermesi ve erkek grubunda yer alan notlarında normal dağılım göstermesi) Genel bir kural olarak bu varsayım eğer gruplardan birinin sayısı 25'ten küçük ise kontrol edilir ancak ben her durumda kontrol edilmesinden yana olduğumu söylemeliyim.
 4. Varyanslar homojen olmalıdır (Homogeneity) (örneğin, kadın ve erkek grubu için varyanslar birbirine yakın olması)
 5. Aykırı değerler barındırmamalıdır (veri seti içerisinde, diğer değerlerden oldukça farklı olan verilerin belirlenmesi ve bunların ya çıkarılması yada standardize edilmesi).

Çalışan Bir örnek

Veri Seti

İhtiyacınız olan veri setini indirmek için tıklayın. Lütfen dikkat bu veri seti SPSS 25 programında oluşturulmuştur ve gerçek verilere dayanmamaktadır. Etik olarak çalışmalar için toplanan veri setlerini burda paylaşmamız doğru olmayacağından verileri kendim oluşturdum. 

Örnek Durum

Bir öğretmen, programlama dersine yönelik geliştirdiği tutum anketini öğrencilerine uygulamış ve elde ettiği verilere göre kız ve erkek öğrenciler arasında derse yönelik tutum açısından bir farklılık olup olmadığını test etmek istemektedir. Buna göre verilerini bir ölçek ya da anket yardımıyla toplamış ve excel programına yüklemiştir. 

Araştırma Sorusu: "Kız ve erkek öğrencilerin programlama tutum puanları arasında anlamlı bir fark var mı?"
Neye ihtiyacım var: İki Değişken: Bir kategorik, bağımsız değişken (cinsiyet); bir sürekli, bağımlı değişken (tutum puanları)
Non-Parametrik Karşılığı: Mann-Whitney U Test

Varsayımların Kontrolu

Verileri doğru bir şekilde SPSS programına yüklediğinizi varsayarak devam ediyorum (ki bu yazı içerisinde ihtiyacınız olan veri seti size hazır olarak verildi, böylece sonuçları kontrol etme şansınız olabilir). Eğer verileriniz Not defterinde, Exdel'de ya da Google Formlar'da ise ve bunlardan SPSS'e veri yükleme konusunda bir tecrübeniz olmadıysa, buradan konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu örnek için indirdiğiniz veri setini SPSS'de açtığınızda görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır. Şimdi bu örnek için varsayımları tek tek kontrol edelim. 

SPSS ile bagimsiz örneklem t testi -galloglu.com

Bağımlı değişken sürekli?: Tutum değerleri sıfırdan altıya aralıklı değerler olduğu için bu değişken süreklidir yani ihlal yok :)
Bağımsız değişken kategorik mi?: Kız ve erkek grubu olduğu için bağımsız değişkenimiz kategoriktir yani ihlal yok :)

Gruplar normal dağılım gösteriyor mu (Normality)?

Bağımlı değişkenin gruplarda normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için birden fazla yöntem olmasına rağmen ben burada en sık kullanılanı ve işinize en çok yarayanı anlatmaya çalışacağım.  Bu testi yapabilmek için SPSS'de  Analyze menüsünden Descriptive Statistics seçeneğini seçin, Dependent List kısmına bağımlı değişkenimizi Factor List bölümüne ise bağımsız değişkenimizi atıyoruz. Daha sonra Plots  butonuna tıklayıp açılan pencereden Normality plots with tests seçeneğini seçiyoruz. Bütün bu aşamaları aşağıdaki resimde görebilirsiniz. 

! isterseniz Explore Plots penceresinden Histogram seçeneğini seçerek sonuç ekranından grafikleri de yorumlayarak normality hakkında yorum yapabilirsiniz. 

Bağımsız örneklem t testi normality check

Daha sonra sırasıyla Continue ve OK butonlarına basın ve sonuçları yorumlayalım. Eğer aynı veri seti üserinde çalışıyorsanız aşağıdaki gibi bir sonuç elde etmelisiniz. 

Bağımsız örneklem t testi normality check sonuc

Bu sonuca göre, Shapiro-Wilk testinin (Sig.) değeri yani Significance/Anlamlılık değeri 0.05 in altında olduğu için gruplar normal dağılım göstermemektedir diyoruz yani bu varsayımı ihlal ediyoruz :(. Bu sonuca rağmen SPSS'de analizime devam etmek istiyorum böylece diğer basamaklarıda görebilirsiniz. Ancak eğer sizin gerçek verilerinizde böyle bir sonuca ulaşırsanız daha önce de belirttiğim gibi analize devam etmeden non-parametrik karşılığı olan  Mann-Whitney U  testini kullanabilirsiniz. ! Burade neden Shapiro-Wilk testini seçtik diye soranlar için cevabı şöyle açıklamaya çalışayım: genel geçer bir kural olarak örneklem sayısı her bir grupta 30'den büyük olduğunda Kolmogrov-Simigrov testi, küçükse Shapiro-Wilk testi tercih edilir, buna gerekçe olarak Shapiro ve Wilk tarafından yapılan analizlerin tamamında örneklem sayısı 30'den hep küçük tercih edilmesi gösterilebilir (Shapiro & Wilk, 1965). Bazı kaynaklarda 30 yerine 50 sayısını da görebilirsiniz.

Varyanslar homojen dağılım gösteriyor mu (Homogeneity of Variance)?

Bağımsız örneklem t testinde varsyan analizi sonuçlarını görmek için independent sample t test'i gerçekleştirmemiz gerekiyoz. Bunun için menüden sırasıyla analyze, compare means sonra independent sample t-test' i seçiyoruz. Daha sonra tutum_puanlari Test Variables kısmına, cinsiyet ise grouping variable kısmına atıyoruz. bu aşamalardan sonra, define groups butonuna tıklayın. Sonuç olarak aşağıdaki gibi bir ekrana ulaşmalısınız:

bağımsız örneklem t test variance analizi galloglu.com

Define Groups ekranında group 1 için 0 (burada 0 kızları yada erkekleri temsilen yazılıyor ve sayı olması gerekmiyor, veri setinde direkt erkek yada kızda yazabilirsiniz), group 2 için ise 1 yazmalısınız. Sırasıyla continue ve OK butonlarına basarak sonuçları görelim. aşağıdaki gibi bir sonuç eldemelisniz. Bu sonuca göre Levene's test  sonuçların anlamlılık değeri 0.05'den büyük olduğu için bu varsayım için ihlal yok :)

bağımsız örneklem t testi variance analize sonuç - galloglu.com

Sonuçların Yorumlanması

Bağımsız örneklem t testi sonuçları

Şimdi öncelikle Groups Statistics kısmına bakmalıyız, bu bölüm bize sonuçlar hakkında ipucu verecektir. Ayrıca çıkan sonuçların kimin lehine kimin alehine olduğunu buradan ortalamalara(mean) bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabloya göre, tutum puanlarının erkekler lehine kızlara göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

bagimsiz örneklem t test sonucları

-1- numaralı bölümde gördüğünüz gibi sonuçları yorumlamak için iki farklı bölüm bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, gruplar arasında eşit varyansların olduğu, ikincisi ise eşit varyanların olmadığı bölüm. bu durumda hangi sonucu raporlayacağımız Levene's Test sonuçlarına bağlıdır. Eğer -2- umaralı bölümden elde edilen sig. yani anlamlılık değeri 0.05'ten yüksekse, daha öncede söylediğim gibi varyanslar eşit olduğu kabül edilir (Yani varysayım ihlal edilmez) ve birinci bölümdeki sonuçlar rapor edilir. Bizim örneğimizde de 0.118 olduğu için equal variances assumed satırını rapor ediyoruz.

-3- numaralı bölüm şimdiye kadar yaptığıımız analizlerin sonucunu aldığımız noktadır. Buarada eğer Sig. (2-tailed)>0.05 ise örneklem gruplarından elde edilen ortalamların eşit olduğu kabül edilir. Yani istatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur. -4- ve -5- numaralı bölümler bizim yorumlamadığımız ancak raporladığımız noktalardır.

Effect Size Hesaplama

SPSS'de effect size'ı hesaplamak için eta squared ve Cohen's d istatistikleri kullanılabilir. Ancak SPSS, t-test'ler için bu istatistikleri otomatik olarak vermez. Diğer taraftan, SPSS'in bize sağladığı çıktılara bakarak, eta squared değeri hesaplanabilir. Bunun hesaplama şekli ve yorumlanmasına buradan bakılabilir.  

Sonuçların Uygun Formatta Yazılması

"Bağımsız örneklem t testi, erkek ve kadın öğrencilerin programlamaya karşı tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda, Kadın (1.78, SS=1.12) ve Erkek (X=2.06, SS=1.32) grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (t(59)=0.08, p=0.38). Bu sonuçlata göre, Kadın katılımcıların programlamaya karşı tutumlarının Erkek öğrencilere göre daha pozitif olmasına rağmen fark, istatistiksel olarak anlamlı değildir."

Hepsi bu kadar, gördüğünüz gibi yapılan bütün analizler şu son bir kaç cümleyi yazmak içindi. Umarım sizin için faydalı olur. Eğer konuyla ilgili yorum yada önerileriniz varsa aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Analizler konusunda yardım gerekirse benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir grup öğrencimle birlikte her türlü istatistiksel analizde size yardımcı olabiliriz.

Kaynakça

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika52(3/4), 591-611.

APA stiline göre bu makaleyi kaynak gösterin 

Arslan, K. (2024). Spss İle Adim Adim Bağimsiz Örneklem T Testi̇ Uygulama ve Apa Formatinda Raporlama. Akça, F. (Editörlüğünde), Eğitimde Güncel Araştırmalar (pp. 125-138). Ankara: Gece Kitaplığı. (PDF)

Bu gibi yazıların çoğalması için site içerisinde yer alan reklama tıklayın. Teşekkürler :)

Bir Yorum Bırak

  Bu yazıya şimdiye dek yapıldı.
 • Avatar
  Ahmet 6 ay önce
  Hocam merhabalar nüfüsun ve suç oranına etkisi varmı diye makale yazmaktayım nufüs ve suç sayılarını buldum hangi testi uygulamam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 19 Aralık, 2023 12:31:38

  Ahmet merhaba,  eğer nufusun suç oranına etkisine bakıyorsan, burada belirlemen gereken bir kaç şey var: Bunlardan birincisi, değişkenlerin tipleri nasıl? yani nufus değişkeni kategorik mi yoksa sürekli bir değişken mi? benzer şekilde suç oranı değişkeninin tipini de bilmek gerekiyor. Ayrıca, bu iki değişken arasında ilişkiye mi bakmak istiyorsan yoksa bir değişkene baplı farka mı? Bunlara bağlı olarak yapmak gereken analiz değişiklik gösterir. 

 • Avatar
  Gülay Güler 10 ay önce
  Hocam merhabalar, tez çalışmamda  bir ölçeği Türkçeye uyarladım, ölçek üzerinde yapısal eşitlik modellemesi yapacağım. Fakat bu ölçekle ilişkili olabileceğini düşündüğüm bir ölçeği de çalışmama ekleyerek bu şekilde bir hipotez kurdum. İki farklı ölçekten topladığım verilerin birbiri ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hipotez geliştirdim fakat bir tanesi 5'li likert, bir tanesi 7'li likerttir. İkisi arasındaki ilişkiyi hangi test yardımı ile ispatlayabilirim? Nasıl bir yol izlemem gerekir yardımcı olursanız çok sevinirim, saygılarımı sunarım iyi çalışmalar.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 5 Eylül, 2023 13:57:16

  Gülay merhaba, 

  Yıllık izinde olduğum için soruna ancak cevap verebildim. ölçek madde sayılarının farklı olması senin durumunda önemli değil her iki ölçek içinde ortalamaları alıp bunlar arasında ilişkiye bivariate korelasyon analizi ile bakabilirsin. Eğer sorunu doğru anladıysan bence cevabı bu olacaktır. Çalışmalarında başarılar. 

 • Avatar
  cavidan yalçın 12 ay önce
  Hocam ne yazayım bilemedim güzel anlatmışsınız umarım dersi geçerim uzun zaman uzak kalınca zorlanıyormuş insan :) 
 • Avatar
  Hale 4/12/2023 10:52:35
  Kürşat hocam benim çalışmada iki tane 5li likert tipi ölçek kullanıyorum bu iki ölçek puanları arasındaki ilişkiyi araştırıyorum. Buna ek olarak bu ölçek puanları ile demografik değişkenler arasındaki farklılaşmayı buldum. Asıl sorum şu bu ölçek puanları ile betimleyici sorular arasında farklılaşma var mı bunu öğrenmek istiyorum. Bunun için hangi testi kullanmalıyım?
 • Avatar
  Hale 4/10/2023 22:48:58
  Merhaba hocam. Çalışmama 200 kişi katıldı. Cinsiyet değişkenimde kadın katılımcı sayım 181 erkek katılımcı sayım 19 ve başka bir bağımsız değişkenimin grupları arasında da çok fark var (1. grup 176, 2. grup 23, 3. grup 1 kişi). Böyle bir durumda parametrik bir test yapamayacak mıyım? Varsayımlar sağlanmamış oluyor. grup sayısı en az kaç olabilir ? eğer test uygulamayacaksam nasıl bir raporlama yapmam gerekir tezimde?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 11 Nisan, 2023 12:55:18

  Hale Merhaba, çalışmanda başarılar. doğrusu t-test için grup sayılarının aynı olması gerekmez, hatta grup sayıları oldukça düşük ya da birbirinden farklı olabilir. varsayımların sağlanması durumuda da t-test içerisinde ilgili satırı raporlaman yeterlidir. Ancak bazı kaynaklarda varyansların eşit olmama durumunun dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre, iki örneklemin eşit varyanslara sahip olmadığı durumlarda, ki bu da t-testinde önemli varsayımlardan biridir, bunun yerine eşit varyans varsayımı gerektirmeyen Welch t-testini kullanabilirsin. Kolaylıklar. 

 • Avatar
  Hale 11 Nisan, 2023 13:31:06

  Teşekkürler Kürşat hocam. Çok fazla istifade ediyoruz.
  hocam iki sorum daha var:)
  * 3gruptan oluşan bir bağımsız değişkenimde iki grubun çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanırken diğer grupta 1 kişi olduğu için bu değerleri hesaplanamıyor. böyle bir durumda testin varsayımının karşılanamadığını mı söylemek gerekir. (diğer varsayımlar sağlanıyor, varyanslar eşit.) One Way Anova testi yapacağım.

  * Anket formumda sorduğum betimsel sorulara hangi testleri yapabileceğimi bilmiyorum. hem bağımsız hem de bağımlı değişkenlerim için. betimleyici sorunun grup sayısı 3'ten fazla olduğu için bağımlı değişkenim ile one way anova testi yapmam yanlış mı? betimleyici soruyla bağımsız değişkenim arasında ki-kare mi yapmalıyım?

 • Avatar
  Kürşat Arslan 11 Nisan, 2023 13:51:41

  Hale, tabiki tek kişilik bir grupla analizi yürütmek doğru sonuçlar vermeyebilir. Aslında teorik olarak problem olmasa da analiz doğru şekilde çalışmayabilir. Bu tür durumlarda genellikle ya o bir kişi diğer gruplardan yakın olana katılır ya da, eğer kritik değilse, çalışmadan çıkarılır. 

  ikinci sorunu anlamadım, betimsel sorulardan kastın nedir? bir örnek verebilirsen bir kaç şey söyleyebilirim. Kolaylıklar :)

 • Avatar
  Hale 11 Nisan, 2023 14:09:49

  Anketteki Betimleyici sorularım: 
  *Zihinsel engelliye bakım sürecinde dini inancınızda nasıl bir değişim oldu?
  Değişmedi/ Dinden soğudum/ Dine yaklaştım 
  * Bir insanın zihinsel engelli doğmasını daha çok neyle ilişkilendirirsiniz?
  Tıbbı hatalar ya da çevresel etkenlerle/ Anne-babanın günahlarıyla/ Kaderle/ İmtihanla

  Bu soruları demografik değişkenlerle ve ölçek ortalama puanları ile arasındaki farklılık/ilişki açısından inceleyeceğim. Hangi testleri yapmam gerekir?
  Teşekkürler:)

 • Avatar
  Kürşat Arslan 11 Nisan, 2023 15:03:09

  Hale, yazdığın üzere iki değişken var ve bunlardan biri betimsel soruların diğeri ise demografik verilerin. Bunların ikiside farklı kategorileri olan değişkenler. Burada yapman gereken kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek. ki-kare testi bence burada uygun. 

 • Avatar
  Simge 4/8/2023 18:03:01
  Merhaba Hocam, öncelikle teşekkürler herkes adına yardımlarınız için. Tezim için öğrencilerin yaratıcılık ve bilişsel yeteneklerini ölçeçek iki farklı test geliştirdik ve üniversitede üç farklı branşın birinci sınıf öğrencilerine uyguladık ilk dönem içerisinde. Yaratıcılığın alınan eğitimle değişip değişmediğini test etmek için de ikinci dönem aynı sınıflara (fakat öğrencilerin bir kısmı değişti, sayılar aynı değil) ayrı bir yaratıcılık testi uyguladık. Bilişsel yetenek düzeylerine göre üniversitede alınan eğitim yaratıcıklarını nasıl etkilemiş ? Bilişsel yetenek puanlarıyla yaratıcılık değişimleri arasında nasıl bir ilişki var genel olarak bunları ölçmek istiyoruz. Homojenlik testi, tek yönlü varyans analizi ve en sonunda da Çoklu Karşılaştırma Testi Scheffe uyguladık. Sonuçları yorumlamakta zorluk çekiyoruz çünkü ikinci dönem yaratıcılık puanı ilk döneme göre ortalaması yükselmiş olan grupta mesela anlamlı fark yoktur diyor. Bu üç test arasında başka hangi yöntemlerle değerlendirme yapılabilir? Cevabınız için şimdiden teşekkürler
 • Avatar
  Kürşat Arslan 11 Nisan, 2023 12:18:46

  Simge merhaba, çalışmanda başarılar. Anladığım kadarıyla iki değişkenli ön-test son-test bir çalışma deseni ile çalışmanızı yaptınız. Ve bu dğeişkenlerin uyguladığınız yönteme bağlı olarak nasıl değiştiğini ölçmek istiyorsunuz. Burada, örneklemde bir kaç kişi değişse bile,repeated-measure ölçem yapılmış. Yani tekrarlayan ölçümler var. sizde iki durumdan iki değişken etkilendiğinden Burada repeated-meause ANCOVA ya da MANCOVA analizlerini yapmanız gerekir. Ya da spesifik olarak bir değişken üzerinden bakmak istiyorsanız tekrarlayan t-testleri de yapalabilir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kolaylıklar. 

 • Avatar
  Mert 3/24/2023 18:33:59
  Merhaba hocam,

  Birbiriyle ilişkili olan iki sorum ve bu sorulara evet ya da hayır şeklinde yanıt veren 92 katılımcılı bir anket veri setine sahibim. Bu anket sorularından beklentim katılımcıların rasyonel bir şekilde her iki soruya da evet ya da hayır demeleriydi. Benim burada ölçmeye çalıştığım durum ise iki farklı grup (mühendislik öğrencileri ve finans öğrencileri) arasında hangi grubun daha rasyonel davrandığını tespit etmek. Ancak, spss ile t testi ya da ki kare testi yaparken bana iki farklı değer gösteriyor ancak benim istediğim birbiriyle ilişkili iki soruyu dikkate alarak tek bir test sonucu vermesi ama dediğim gibi bunu yapmayı başaramadım.

  Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 27 Mart, 2023 19:11:49

  Mert merhaba, 

  iki sorun için bir eşit değer belirtmelisin, ya da her iki soruya "sence" rasyonel cevap verenlere 1 vermeyenlere 0 şeklinde kodlayıp bunların belirlediğin gruplar arasında nasıl değiştiğini t test ile belirleyebilirsin. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çalışmanda başarılar.

 • Avatar
  Tufan 2/22/2023 18:15:19
  Merhaba hocam, sadece deney grubunun olduğu bir çalışmam var. Çalışma grubu 3 kişiden oluşuyor. Ön-test son-test yapmak istiyorum. Hangi testi uygulamam daha doğru olur? Wilcoxon işretli sıralar testi yaptım ama anlamlı farklılık çıkmıyor örneklemin küçük olmasından diye düşünüyorum. Oysa verilerde ciddi farklılık var. Ne yapmamı önerirsiniz?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 23 Şubat, 2023 12:38:45

  Merhaba Tufan, doğrusu t-test için belirli bir örneklem sayısı yoktur. Ya da en az bu kadar olmalı diye bir referanslada karşılaşmadım. Öncelikle Paired sample t-test yapmanı öneririm. Ancak bunun için gerekli varsayımları yapmalı ve bunların sağlandığından emin olmalısın.  Aksi durumda senin denediğin gibi Wilcoxon işretli sıralar testi yapman gerekir. Sonuçlar anlamlı çıkmayabilir. Senin gördüğün farklar istatistiksel olarak anlamlı çıkacağını göstermez. Buna takılmaman gerekir. Çalışmanda başarılar. 

 • Avatar
  Tufan 23 Şubat, 2023 17:00:14

  Hocam dediğiniz gibi Paired sample t-test yaptım ve sig. ",008" çıktı. Nasıl yorumlamalıyım?

 • Avatar
  Kürşat Arslan 23 Şubat, 2023 17:16:15

  Tufan,bunun anlamı on-test ve son-test arasında anlamlı bir farklılık oluşmuş. Bunun detaylarına internetten bakmanı oneriririm. Böylece yazım ve yorumlama şekilleri konusunda daha fazla bilgi edinebilirsin.

 • Avatar
  elmakurdu 1/16/2023 00:22:19
  Hocam merhaba yüksek lisans ödevim için veri setinizden faydalanarak bir ödev oluşturdum. Kaynakçamda veri setimi buradan aldığımı belirttim. Ancak son kontrollerimi yaparken şu an mevcut dosyanın açılmadığını farkettim. Veri setini indirdiğimizde hata veriyor. Dosya kullanılamamaktadır diye. Rica etsem kontrol edebilir misiniz?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 16 Ocak, 2023 10:37:58

  Elmakurdu merhaba, dosyayı kontrol ettim. İndirdim ve açtım sorun görünmüyor. Bahsettiğin durum o anlık olabilir. Teşekkür ilgin için :)

 • Avatar
  Esra 1/14/2023 12:25:55
  Sayın hocam merhaba, yüksek lisans öğrencisiyim bir konuda takıldım örneklem sayısı deney grubu 18, kontrol grubu 22 olan araştırma modeli ön test son test yarı deneysel desen olan  bir grupta Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda sonuçlar normal çıktı aynı zamanda çarpıklık basıklık ve histograma göre de normal dağılım gösteriyor sizce parametrik test olan t testi mi kullanılmalı yoksa örneklem sayısından ötürü nonparametrik test olan Mann Whitney u testi mi kullanılması daha sağlıklı olur? Normal dağılıma uyan fakat örneklem sayısı az olduğu için parametrik test kullanılan literatür arıyorum fakat tam olarak bulamadım. Teşekkür ederim sayın hocam.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 14 Ocak, 2023 16:30:46

  Esra merhaba, öncelikle çalışmalarında başarılar. Soruna gelince, ön-test son-test yarı deneysel çalışmalarda neden bağımsız örneklem t-test kullanmak istiyorsun anlamadım. Senin örneğinde uygulayabileceğin analizler öncelikle, paired sample t-test  ya da repeated measure ANOVA olmalıdır. Bu analizlerden sonra belki bağımsız örneklem t-testine bakmak isteyebilirsin ancak bunu ANOVA içerisinde zaten ayrıca bakılır. Son olarak, bütün analizlerin ve değerlerin normal dağılıma uyuyorken, sadece örneklem sayısına bakarap non-parametrik bir test uygulaman doğru olmaz. 

 • Avatar
  Esra 14 Ocak, 2023 16:49:40

  Sayın hocam çok teşekkür ederim çalışmamda deney ve kontrol grubu var iki bağımsız grup olduğundan ötürü t testi kullanmak istiyorum eksik yazmışım çok teşekkür ederim yardımınız için 🙏🏻

 • Avatar
  Ahmet 12/31/2022 21:58:01
  Hocam selamlar.
  Bir eğitim modelini tek gruplu ön test-son test olarak eğitim sürecinden geçiriyorum. bu deneyin analizini sırasıyla sizin burada dediğiniz adımlar ve başlıklarla yapmam yeterli midir? Veya analiz ve sonuçları yorumlama için önerileriniz nelerdir? Teşekkür ederim.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 2 Ocak, 2023 12:12:40

  Ahmet Merhaba, eğer tek gruplu bir örneklemden bahsediyorsan, paired sample t-test yapmalısın. Türkçe ismi ise bağımlı örneklemler t-testidir. Analizlerini bu yönteme göre yapmalısın. Başarılar. 

 • Avatar
  Suu 11/6/2022 22:54:42
  Hocam merhaba, yüksek lisans yapıyorum ve bir soruya takıldım. Bilgimin doğruluğundan emin değilim bu sebeple size yazıyorum.
  ​​​​​​Aynı gruba öntest son test uyguladıktan sonra independent t test yapılıp sonuçları anlamlı bulunamamış.
  Fakat zaten bu durumda örneklem aynı olduğu için skorların homojenliği olacaktır ve anlamlı bir sonuç çıkacağı için paired t test yapmak gerekir. Burada independent t test uygulayan kişi sonucu nasıl olurda anlamsız bulabilir? 
  Teşekkür ederim
 • Avatar
  Kürşat Arslan 7 Kasım, 2022 17:31:26

  Suu merhaba, dediğin gibi örneklem aynı olduğu için independent sample t-test yapılamaz. Bunun yerine Paired sample t test yapmak gerekir. Yalnız sonucun anlamlı çıkıp çıkmayacağını söyleyemezsin. En azından verileri görmeden bir tahminde bulunmak zor. Verilerin homojen dağılması sonucun anlamlı çıkacağına deli olmaz. Umarım cevap işine yarar. Kolaylıklar.

 • Avatar
  elif 10/15/2022 09:59:23
  Merhaba hocam, ön test son test deneysel çalışmanın en başında normallik analizlerini ön test deney grubuna ayrı ön test kontrol grubuna ayrı uyguladıktan sonra ikisinden birinde dağılım normal çıkmıyorsa Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi mi uygulamak gerekiyor? bağımlı örneklem t testi için her iki grubun da (deney-kontrol) ön test soncunun ayrı ayrı normal dağılım göstermesi mi gerekiyo ardından aynı işlemi bir de son test için mi uygulamalıyız?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 16 Ekim, 2022 19:08:05

  Elif merhaba, ön-test deney ve ön-test kontrol grubu diyorsan burada paired sample t-test uygulayamazsın çünkü iki ayrı gruptan bahsediyorsun. Örneğin, hem deney hem konotrol grubununun ön test başarı skorlarına bakmak ve bunlar arasında fark olup olmadığını belirlemek istiyorsan iki ayrı gruba bakıyorsun demektir.  Buna göre independet sample t test olmalı ve onun alternatifini biliyorsun zaten. Diğer soruna gelince eğer veriler grularda normal dağılım göstermiyorsa, öncelikle örneklem sayını kontrol etmeni örneklem sayın büyükse sadece normality test sonuçlarına değil diğer testlere de bakmanı öneriririm.    

 • Avatar
  elif 17 Ekim, 2022 20:31:59

  Çok teşekkür ederim hocam, deney ve kontrol grubu ifadem yanlış olmuş; yanıtınızı okuduğumda fark ettim. Tek bir grubun ön test ve son test puanları olacak yani bağımlı gruplar için t tesi ya da Wilcoxon İşaretli Sıralar kullanılacak. Fakat ilk aşamada normallik analizleri fark puanlarına mı yapılmalı yoksa tek tek ön test ayrı son test ayrı normalliğe bakılıp ikisi de normal dağılımışsa parametrik; en az biri normal dağılmyorsa non-parametrik olan test mi kullanılmalı bunu sormak istemiştim esasında. 

 • Avatar
  Kürşat Arslan 18 Ekim, 2022 13:04:34

  Elif tekrar merhaba, paired sample t test (bağımlı gruplar testi) için puan farklarının normal dağılım göstermesi gerekir. Yani ayrı ayrı ön-test son-test puanların normalliğine bakılmaz. Ve bu normallik değerine bağlı olarak non-parametrik karşılığını uygulayabilirsin.  

 • Avatar
  Ayşe 6/23/2022 07:52:01
  Merhaba hocam size bir sorum olacak bana görüpte 1 saat içinde cevap verirseniz çok sevinirim 
  ılköğretim cağı 500 çocuğa obezite ve anksiyete düzeyini belirlemek isteyen bir çalışma yapılmak isteniyor beden indeksi hesaplanarak zayıf normal şişman obez olarak sınırlandırılacak anksiyete düzeyini belirlemek içinse 5li likert tipte en az 50 en fazla 250 puandır anksiyete düzeyi arttıkça puanda artmaktadır ve burada çocukların aile sosyoekonomik durum tl ve cinsiyetler arası anlamlı bir ilişki olup olmadığını hangi anlamlı test uygulanır
   
 • Avatar
  Kürşat Arslan 23 Haziran, 2022 15:15:47

  Merhaba sorunuz tam olarak anlaşılmıyor ayrıca bu tip sorulara cevap vermeyi doğru bulmuyorum bunun sebebi genelde bu soruların sınav sorusu olması. Oysa bu sitenin amacı bu analizleri yapmaya çalışanlara yardımcı olmak. Diğer tarfatan sorunu net olarak anlasaydım, bir cevap verebilirdim. 

 • Avatar
  Deniz 6/6/2022 01:03:50
  Çok teşekkür ederim :)
 • Avatar
  işletme-doktora 5/28/2022 03:11:17
  Hocam merhaba
  Çok teşekkür ederim çok faydalı oldunuz. Bir sorum vardı ındependent t testi varyanslaru hepsi sağlıyor fakat sig (2-tailed)değeri 0,05 ise hangi değere bakarak yorumlamalıyız?

  Var olun hocam, tşk ederim
   
 • Avatar
  Kürşat Arslan 30 Mayıs, 2022 12:06:48

  Merhaba, "varyanslar" dan kastın varsayımları ise ve hespi sağlanmıi ise dediğin gibi "sig (2-tailed)değeri" ne bakmalıyız. Eğer o değer 0,05 den büyük ise fark anlamlı değil demektir. Eğer 0,05 ise bir sonraki sayıyı okumak gerekir. Yani 0,053 ise o zaman fark anlamlı değildir. Umarım yardımcı olmuştur. 

 • Avatar
  Rukiye Pınar Bölüktaş 5/27/2022 12:29:54
  Çok yararlı, açık ve net bilgi vermişsiniz, teşekkür ederim. Yüksek lisans, doktora öğrencilerim istatistik testleri ve sonuçlarını yorumlamada epey zorlanıyorlar, yazılarınız hem bizler hem de öğrencilerimiz için çok yararlı olacak. Paylaşımlarınız için teşekkür ederim. 
  Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş
   
 • Avatar
  Kürşat Arslan 27 Mayıs, 2022 14:57:04

  Değerli hocam, ben de bu güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

 • Avatar
  emin 5/25/2022 19:41:48
  merhaba hocam ben one semple t test uygulaması ile 3 sınıfın sınav puanlarını tek tek türkiye ortalaması ile anlamlı bir fark var mı diye bakacağım. fakat sınıf sütününda 10 a 10 b 10 c var ben bunu one sample t teste basınca sadece puanlar yani etiket olarak tanımladığım a okulu çıkıyor. ben bu puanları sınıf sınıf çekip yapmak istiyorum. sınıfı seçince puanlar gelmiyor nasıl yapabilirim. ulaşabileceğim numaranız var mı ve ya sormak isterim. ?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 27 Mayıs, 2022 14:53:56

  Emin merhaba, sorunun anladığım kısmına "merhaba hocam ben one semple t test uygulaması ile 3 sınıfın sınav puanlarını tek tek türkiye ortalaması ile anlamlı bir fark var mı diye bakacağım" cevap vereyim. Bence evren ortalama ve standart sapma değerleirini biliyorsan, ben ttest yerine z-test'i kullanmanı öneririm. Çünkü o daha güçlü bir test. 

 • Avatar
  Osiosi 5/14/2022 23:59:15
  Merhabalar hocam , dijital öyküleme uygulanacak bir gruba. Gruba önce öntest sonra sontest (motivasyon ve başarı test). Burada en uygun test nedir bu arada örneklem sayısı 12. Dijital öyküleme öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarını ne kadar etkiler ve başarı puanlarını.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 15 Mayıs, 2022 21:34:44

  Merhaba, öntest sonrest tasarımlarda belirttiğin değişkenlere bağlı olarak paired smaple t test kullanabilirsin. Örneklem sayısı biraz küçük gibi görünüyor bu yüzden test için gerekli varsayımlara dikkat etmelisin. 

 • Avatar
  Gülşen 4/9/2022 15:15:25
  Merhaba hocam yüksek lisans öğrencisi olarak olarak bir soru sormak istiyorum örneğin ilköğretim çağı 500 çocukta araştırma yapacağız obezite ve anksiyete düzeylerini belirlemek için. Obeziteyi belirlemek için BKI hesaplandıktan sonra zayıf, normal, şişman ve obez olarak ayıracaz. Anksiyete düzeyinide belirlemek için 5'li likert tipte 50 soruluk skala kullanacağız bu skala en az 50 en fazla 250 puan (puan arttıkça anksiyete düzeyi artıyor) olacak şeklinde ayarlayacağız. Böyle bir araştırmada verilerin normal dağıldığını varsayarsak anksiyete skalası puanı ile BKİ düzeyleri (4 kategori) arasında anlamlılık bakmak için hangi istatistik testini kullanırız ? Tek örneklem t- testini mi kullanmamız gerekir?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 9 Nisan, 2022 15:57:07

  Merhaba Gülşen, şimdi bence birden fazla şekilde verilerini analiz edebilirsin. Öncelikle iki değişkeni sürekli olarak ele alırsan, bunlar arasındaki ilişkiye bivariate korelasyon analiz ile bakabilirsin. Diğer bir yol olarak, her iki değişkeni kategori olarak ele alabilirsin. Anksiyete ve obeziteyi kategorik olarak değerlendirip, ki-kare testi ile gruplar arasındaki ilişkiye bakabilirsin. ya da son olarak Obeziteyi gruplandırıp, Anksiyeteye göre değişimini bağımsız örneklem t testi ile bakabilirsin, veya bunun tam tersi de olabilir. Bunlar senin araştırma sorularına ya da değişkenler arasında hangisini bağımlı hangisi bağımsız almak istediğine göre değişir. Umarım yardımcı olabildim. Araştırmalarında başarılar dilerim.  

 • Avatar
  spss mağduru 2/8/2022 13:02:26
  Merhabalar hocam. Yukarıda da bahsetmiş olduğunuz gibi parametrik testlerden olan bağımsız gruplar t-testini uygulayabilmem için bazı şartların sağlanması gerekiyor (Örnek: verilerin normal dağılıp dağılmaması, varyansın homojen olup olmaması). Öntest ve sontest verilerinin olduğu bağımsız gruplar çalışmasında, normallik ve homojenlik için öntest verilerine mi yoksa öntest ve sontest verileri arasındaki farka mı bakmam gerekiyor? 

  Ayrıca hocam öntest ve sontest bağımsız gruplar için çok sınırlı kaynaklar var. Bununla ilgili önerebileceğiniz kitap, site, makale veya tez var mı? Ya da sizin bir çalışmanız varsa önerebilir misiniz? 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 8 Şubat, 2022 14:16:46

  Tekrar merhaba Mağdur :),

  Piared sample t test için normality, dediğin gibi, sontest öntest puan farkına ile bakılır. Bu konuda kaynak meselesine gelince, doğrusu bende birkaç kitap var onların hepsine birden bakıyorum, herhangi bir konuda ihtiyaç duyduğumda. Kitapların isimlerine buradan bakabilirsin. 

 • Avatar
  Spss mağduru :) 1/31/2022 17:02:07
  İyi çalışmalar hocam. Yüksek Lisans tezim için spss'e veri girişi yapmam gerekiyor. Deney ve kontrol gruplu öntest ve sontest tutum ölçeği uyguladım. 5li likert tipi ölçek kullandım. İki grubun arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına bakmam gerekiyor. Hangi testi uygulamam gerektiğini biliyorum ama verileri spss e nasıl gireceğimi bilmiyorum. Youtube da birçok videoya baktım kafam iyice karıştı. Çoğu başarı testini ele almış ama benim uyguladığım şey ölçek olduğu için nasıl giriş yapacağımı bilemedim. Verileri alt alta mı yoksa yan yana mı gireceğim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 1 Şubat, 2022 10:35:06

  Merhaba Mağdur :), 

  aslında başarı testleri ile likert tipi ölçeklerin spss'e giriş şekileri hemen hemen aynı, dikkat etmen gereken şey, ölçek sorularının ortalamalarını alman, yada varsa alt faktörlerin ortalamalarını alman ve onlara ayrı ayrı bakman. before ve after test oldğu için verilerin yan yana yani farklı değişkenler olarak girmelisin. Örneğin beforeSoru1 ve afterSoru1 gibi. 

 • Avatar
  Nes_ekn 1/31/2022 15:22:58
  Hocam aşağıdaki boşluklara hangi test yapılması gerektiğini öğrenebilir miyim? çok acil bir çalışma için gerekli yardımcı olursanız çok sevinirim....

  1- Çiftler duygusal zekalarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için NORMAL DAĞILMAYAN bir örneklemde "..........."  testi yapılır.
  2- Çiftlerin duygusal zekalarının yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için NORMAL DAĞILAN bir örneklemde "............." testi yapılır. 
   
 • Avatar
  Kürşat Arslan 31 Ocak, 2022 15:53:12

  Merhaba, normalde bu tarz test şeklindeki sorulara cevap vermiyorum ancak yüksek lisans öğrencisi olduğunu belirttiğin için kendime göre sorularına açıklayıcı şekilde cevap vermeye çalışayım. Ancak cevaplarımı öncelikle araştırmanı ve kaynaklara bağlı olarak doğrulamanı öneririm.  

  1 - Cinsiyet iki gruplu, zeka ise sürekli bir değişkendir. Bu değişkenler arasındaki ilişki (daha doğrusu cinsiyetin etkisi) Bağımsız Örneklem t testi ile bakılır ancak eğer veriler normal dağılım göstermiyorsa Mann-Whitney U testi kullanman gerekir.  

  2. sorunda ise, zeka ve yaş sürekli değişkenlerdir. Eğer iki sürekli dğeişken arasındaki ilişkiye bakılıyorsa, Bivariate Pearson Correlation bunun için uygun analiz olabilir. Ancak eğer yaş kategorik bir değişken olarak alınırsa durum ve analiz farklı olabilir.

 • Avatar
  Şeyda Turkay 12/2/2021 01:39:17
  Hocam merhaba. Eğer gruplar normal dağılım gösteriyorsa burada independent sample t testi yine de anlamlı bir farklılık gösterebilir mi?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 2 Aralık, 2021 13:47:37

  Şeyda merhaba, bağımsız örneklem t-testi yapabilmek için verilerin normal dağılması gerekir, aksi taktirde non-parametrik bir test uygulamalısın. Soruna gelince, verilerin normal dağılması farkın anlamlı olacağı anlamına gelmez. 

 • Avatar
  İrem 8/10/2021 09:59:43
  Hocam merhaba, ölçeklerimle ilgili bir sorunum oldu, çözemedik size danışmak istedim. 

  Hocam tezimde kişisel bilgi formu ve üç ölçek bulunuyor. Bir ölçeğim kadın ve erkek ölçeği olarak ayrılıyor yani aynı konuda kadın ve erkek olarak iki farklı ölçeğim var. Aynı konu ama soru sayısı ve sorular birbirinden farklı. Verilerimi SPSS' e aktardığımda kadın ölçeğinde erkek katılımcıların erkek ölçeğinde de kadın katılımcıların cevapları kayıp veri olarak görünüyor, her katılımcı kendi cinsiyete ait olan ölçeği yaptığı için. Kadın ve erkek ölçeklerini karşılaştırma yapabilmem için bir yol var mı acaba? Split yaptığımda kadını analiz ederken erkek kapanıyor, erkeği analiz ederkende kadın. İkisinin karşılaştırması mümkün olmuyor. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim, iyi günler

 • Avatar
  Kürşat Arslan 10 Ağustos, 2021 10:36:21

  İrem meraba, 

  doğrusu net oalrak anladım mı bilmiyorum, ancak iki farklı ölçek üzerinden cinsiyet değerlendirmesi yapamazsın. konu aynı olsa bile sorular ve soru sayısı farklı olduğu için iki farklı ölçek demektir bu nedenle bu şekilde bir değerlendirme bence olmaz. farklı ölçekler üzerinden farklı iki değişkeni ölçmenin anlamı ne? Zaten iki ölçek aynı şeyi ölçüyorsa neden sorular farklı? 

  konuyu tam olarak anlamadığım için yukarıdaki sorular aklıma geldi. diğer taraftan eğer durum benim anladığımdan farklı ise, iki dosyayı birleştirmen ve tek bir değişken oluşturman gerekir, erkek grubunda bütün katılımcılar erkek olduğu için o değeri 1 , kadın grubundaki bütün katılımcıları da 0 olarak belirle.  ve anket sorularını değil anket ortalamalarını kullan diğer türlü bu analizleri yapman mümkün olmaz. 

 • Avatar
  İrfan 7/5/2021 12:44:11
  Merhabalar, Hocam ANOVA analizimde varyans homojenliğini sağlayamadığım bir grupta Welch testini uyguladım. Testim anlamlı çıktı. Ancak etki değerini(eta squared) Welch testinde nasıl uygulayacağım konusunda yardımınıza ihtiyacım var. şimdiden teşekkür ederim.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 7 Temmuz, 2021 16:34:13

  İrfan merhaba,

  ben öncelikle Welch yerine Brown-Forsythe tercih etmeni öneririm. Çünkü o daha güçlü bir test ve Type I error'dan kaçınmak için bence daha iyi bir yöntem sunuyor. Onun dışında, Welch testi için effect size hesaplamanın bir formülü ben kendi derslerimde gösterirken aşağıdaki formülü gösteriyorum ancak bunun için iyi bir referans veremem.  

  Umarım işine yarar. Ayrıca istersen şu adresten Cohen's d hesaplayabilirsin. Sanırım Cohen's d de kullanılabilir. Selamlar.

 • Avatar
  Nuray 6/16/2021 21:30:24
  Merhabalar. Hocam Independent Samples Test tablosunu worde aktarmam gerekiyor ancak worde aktardığımda bozulmalar yaşadım. Bu tablonun boyutunu spss te ayarlamanın bir yolu var mı?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 17 Haziran, 2021 09:55:43

  Merhaba Nuray,

  doğrusu SPSS'de bunu hiç denemedim. zaten SPSS'deki tabloları olduğu şekilde kullanman doğru değil, yani akademik çalışmaların ve ödevlerin için. Tablolar APA stilinde olmalı.  Ancak istersen, SPSS'de olduğu şekilde resim olarak kopyalaman mümkün. 

 • Avatar
  aHSeNCe 5/14/2021 04:01:09
  Hocam merhabalar. Uyguladığım 5 alt faktöre sahip motivasyon ölçeğim var. Çalışmamda sonuçların toplamına göre normal dağılım olup olmadığına bakarak değişkenlere göre t-testi ve ANOVA uygulayarak anlamlılık değerlerini yorumladım. Lakin bazı çalışmalarda çalışmanın bütününe değilde alt faktörlere göre tek tek bu işlemlerin yapıldığını görüyorum.
  1.Çalışmayı ölçekteki tüm cevapların tamamına mı yoksa alt faktörlere göre tek tek mi yorumlamalıyım? Hangisi daha sağlıklı olur?
  2. Alt faktörlere yaptığımızı varsayarsak Normallik değerlerine testin toplam puanına göre mi bakmalıyım yoksa tek tek alt faktörlerin kendi puanlarına göre mi bakmalıyım? (Altta bununla ilgili soru var ama cevabı net anlayamadım :()
  Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 14 Mayıs, 2021 15:50:50

  Merhaba, sorularına cevap vermeye çalışayım.

  1. Bu sorunun cevabi biraz senin çalışmana bağlı, eğer alanyazın taramasini ölçek alt faktörler üzerinden yaptiysan tabiki analizleride alt faktörler üzerinden yapmalısın. Çünkü tartışmada bunlardan bahsedeceksin. Örneğin bir tutum çalışmasında tutumu belirleyici alt faktörler açısından değerlendirmek önemli olabilir. Ölçek bir bütün olarak tutuma bakar ancak alt faktörler ayrı ayrı şeyi söylediğinden onlara bakmakta faydalı olacaktır.

  2. Alt faktörler için normallik dağılımına bakarken tabiki sadece bu dağılımları dikkate almalısın. Ölçek ortalama puanlariyla alt faktör dağılımina bakmazsın.

  Umarim açıklayıcı olmuştur. Selamlar. 

 • Avatar
  Ferhat 5/7/2021 11:01:33
  Hocam merhabalar. Öncelikle geri dönütleriniz için çok teşekkür ederim. Yine bir sorum var. Parametrik varsayımlarından bir tanesi birçok kaynakta belirtildiği üzere varyans homojenliğidir. Yine aynı şekilde bazı kaynaklar homojenlik varsayımın sağlanmaması halinde non parametrik testin kullanılması gerektiğidir. Çalışmamda bağımsız t testi kullandım. Homojenlik varsayımı sağlanmadığı için Mann whitneyi kullandım. Ama bazı kaynaklar  t testinde devam etmemi yani bu varsayımı görmezden gelmemi ifade ediyor. Bu konuda geri dönütünüzü bekliyorum Saygılarımla...
 • Avatar
  Kürşat Arslan 7 Mayıs, 2021 14:37:58

  Ferhat Merhaba

  Varyanslar homojen değilse, t-testinde o sonucu raporlaman gerek. Mann-whitney U testine gerek yok. "Equal variance not assumed" satırını raporlaman yeterli. 

 • Avatar
  Emir 4/11/2021 07:43:54
  Hocam öncelikle emeğinize sağlık. Elimde iki grup var (Deney ve kontrol). Deney grubunda 18, kontrol grubunda 21 öğrenci var. Ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışma yaptım. Veri analizilerinde parametrik varsayımları mı incelemem gerek ve varsayımlar sağlanıyorsa t testleriyle mi yoksa gruplardaki örneklem büyüklüğü 30 un altında olduğu için doğrudan nonparametrik testlerle yola devam mı etmeliyim?
   
 • Avatar
  Kürşat Arslan 11 Nisan, 2021 08:02:00

  Emir merhaba, hayır doğrudan non-parametrik teste başlama. Öncelikle verilerin normal dağılıp dagilmadigina bak, sonra elde ettiğin verilere bağlı olarak seçimini yapabilirsin. 

 • Avatar
  nazlı 1/24/2021 00:34:05

  Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve zekâ puanları arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark var mıdır?  merhaba bu soruyu hangi analizle cözmem gerekiyor? ınd. t testi denedigimde raporda nasıl bir tablo cıkartacagımı bulamadım

 • Avatar
  Kürşat Arslan 14 Mart, 2021 21:05:57

  merhaba biraz geç bir cevap oldu kusura bakmayın. 

  sorunuza gelince iki bağımlı ve bir bağımsız değişkeniniz var bunun çin bence one-way ANOVA kullanabilirsiniz.

 • Avatar
  Naz aydın 12/19/2020 16:25:26
  Merhaba hocam. Size bir sorum olacaktı. İki farklı grubtan birinin a çikolatasına, diğerinin b çikolatasına yönelik tutumunu ölçmek istiyorum. ortalamalarını aldım. Bu iki grubun hangisinin tutumunun diğerinden yüksek olduğunu nasıl ölçebilirim. Kafam çok karıştı paired sample t test yapsam gruplar farklı o yüzden yapamam gibi geldi. İndependent sample t test yapsam. Test variable kısmına bu iki grubu atsam, group variable kısmına ne atacağım. Lütfen yardımcı olur musunuz?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 21 Aralık, 2020 14:06:49

  Merhaba Naz, araştırmak istediğin, sorduğun ve yapmaya çalıştıkların birbirinden çok farklı şeyler. Yardımcı olmam için öncelikle sorunu netleştirmelisin :) 

 • Avatar
  Naz 12/3/2020 14:48:16
  Merhaba hocam normallik testlerinde yer alan “statistic” kısmı nedir? Buradaki değerler bağımsız değişken gruplarında benzer çıkıyor genelde ama ne anlama geldiğini bulamadım spesifik bir kelime olmadığı için. 
 • Avatar
  Pelin 11/28/2020 00:54:05
  Merhaba hocam ben de şunu sormak ıstıyorum. Diyelim ki analız sonucunda hem verıler normal dagılım gostermedı hem de Levene testınde p değeri 0.05den küçük cıktı, bu durumda ne yapılmalı Anovaya devam edemem değil mi? Hangı analızın yapılmasını önerırsınız?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 28 Kasım, 2020 16:18:36

  Merhaba Pelin,

  Levene test gruplar arası varyansa bakmak için kullanılır. buna göre, Levene test sonucu p değeri 0.05 den küçükçe gruplar arasında varyansın farklı olduğu anlamına gelir. Veriler normal dağılım göstermediyse, non-parametrik bir test kullanmalısın, bunun varyans değeriyle, bildiğim kadarıyla, doğrudan bir ilişkisi yok. yani öncelikle normality değerine bakmalısın, sonra eğer ANOVA gibi bir test kullanıyorsan ve yaryans 0.05 den küçükse o zaman, Welch Test kullanman gerekir. Umarım açıklayabilmişimdir. kolaylıklar. 

 • Avatar
  aysel can 11/6/2020 01:19:55
  Merhaba, teşekkürler değerli bilgileriniz için. 
  ben spss'te normal dağılım nasıl yapılır öğrenmeye çalışırken size rastladım : )
  40 maddelik bir ölçeğim var. bunun normal dağılımını görmek için her maddeyi ayrı ayrı mı incelemek zorundayım. yoksa maddeleri birleştirip tek bir satırda göremez miyim?
  - diyelim ki 40 maddenin 1 tanesi normal dağılıma sahip değil, o halde parametrik test uygulamam için neye dikkat etmeliyim?
  - cinsiyet, yaş gibi değişkenleri dikkate alıyor muyuz normal dağılıma bakarken?

  iyi çalışmalar diler teşekkür ederim. 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 7 Kasım, 2020 16:17:43

  Merhaba Aysel,

  Normallik testi, parametrik testtlerin bir gerekliliği olarak yapılır. Yani parametrik bir test yürütmeden önce verilerin izlenen bağımsız değişkende normal dağılıp dağıldığına bakman gerekir. bu durumda hiç bir değişkene baplı olmadan verilen normal dağılılımına bakmak anlamlı değildir.  Son söz olarak, cinsiyet ya da başka bir değişken üzerine bağımlı değişkenin normal dağılımına bakmalısın. 

 • Avatar
  erdal saraç 11/1/2020 20:08:43
  Hocam 5 numarayla gösterilen t degeri neyi ifade ediyor.Tez savunmam var veri Spss den bağımsız ve bağımlı orneklem t testi verilerini tablolastirdim.Yorumlamayi sig(2 -tailed) değerlerine göre yaptım.Fakat hocalar t degeri nedir ne ise yarıyor diye sorarlarsa ne demeliyim.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 1 Kasım, 2020 21:16:25

  Erdal öncelikle tez savunma da başarılar. Soruna gelince, T değeri, örnek verilerinizdeki varyasyona göre farkın boyutu hakkında bilgi verir. 

 • Avatar
  yakup kaya 9/13/2020 13:44:43
  anlatım çok güzel. istatistik konusunda bu şekilde bir kitap yazarsanız çok faydalı olur. mail adresimize bildirim gelirse ilk siparişi verenlerden olurum.
  saygılarımla 

   
 • Avatar
  Kürşat Arslan 13 Eylül, 2020 17:00:20

  Yakup, güzel yorumların için teşekkür ederim. 

 • Avatar
  Filiz 7/14/2020 17:58:06
  Merhaba hocam. Yaş değişkeni ile origamiye yönelik inançları arasında anlamlı düzeyde bir fark olup olmadığına bakmak istiyorum. Normallik testini uyguladığımda 21-25 ve 26-30 yaş arası normal değil, diğer yaş aralıklar ise normal olarak çıktı. Bu durumda non parametrik bir test mi kullanmalıyım?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 14 Temmuz, 2020 22:41:10

  Merhaba Filiz, bence non-parametrik testlerden önce, normality için diğer bütün seçenekleri elemelisin. Yani sadece Shapiro-wilk ya da kolmogorov-simirnov test sonucuna bakıp eğer anlamlıysa non-parametrik bir teste gitme. Bunun yerine, histogram tablolarına, skewness-kutoses değerlerine bakmanı ve eğer buralarda da büyük bir ihlal söz konuysa o zaman mann-whitney-u testini düşünmeni öneririm. 

 • Avatar
  neziha 6/10/2020 10:35:11
  Merhaba hocam, verilerin normalliğini her bir değişkene göre Kolmogorov Smirnov ile test ettiğimde p değeri ,05'ten küçük çıkıyor yani normallik şartını sağlamıyor fakat levene testi uyguladığımda varyans homojenliği koşulunu sağlıyor. Bu durumda non parametrik test kullanmak istemedim bir de çarpıklık basıklık kat sayılarına baktım ve bunları sırasıyla kendi standart hatalarına böldüm; çıkan sonuçlar -1,96 ,  +1,96 sınırları içinde olduğu için normallik koşulunu sağladığını kabul edip parametrik test kullanmaya karar verdim. Ancak şunu anlayamadım, Kolmogorov smirnov testinin yapısında hem bağımlı değişken olan puan var (dependent list ) hem de bağımsız değişken olan cinsiyet var (factor list ) fakat çarpıklık basıklık kat sayıları ve bunların standart hataları hesaplanırken yalnızca bağımlı değişken dikkate alınıyor peki çarpıklık basıklık kat sayısı ile normallik test edilirken bağımsız değişkenler olan cinsiyet, yaş vs'nin bir önemi yok mu bu durumda?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 10 Haziran, 2020 14:11:45

  Merhaba Neziha, bence analize doğru karar vermişsin. özellikle örneklem sayısı yüksek ise, normality testleri örnekleme oldukça duyarlı olduğu için significant çıkabilir.  Çarpıklık-basıklık değerlerine tek başına bakmaman gerekir. Yine o değerlere de bağımsız değişken üzerinden bakmalısın. Böylece gruplar içerisindeki durumu belirleyebilirsin. 

 • Avatar
  neziha 12 Haziran, 2020 12:25:39

  Yanıtınız için çok teşekkür ederim hocam, dediğiniz gibi bağımsız değişkenler üzerinden bakacağım yalnız bağımlı değişkenimi oluşturan ölçeğin alt faktörleri mevcut bu durumda çarpıklık basıklığa bakarken bu işlemi her alt faktöre göre  müstakil bir şekilde mi incelemeliyim? 

 • Avatar
  Kürşat Arslan 12 Haziran, 2020 12:42:17

  Eğer her alt faktör için bir analiz yapıyorsan, cevabım: evet. Yani alt faktörleri bir bağımlı değişken olarak ekliyorsan analize, ayrı ayrı bakman gerekir. Zaten SPSS'de Explore kısmında, o değerleri ayrı ayrı verecektir. 

 • Avatar
  yükseklisans 6/8/2020 23:48:47
  Merhaba hocam, Yüksek Lisans öğrenciyim.SPSS ile ilgili bir kaç sorum oalcaktı.
  1- ındependet sample test
  2- paired sample test
  3-kruskal valls,
  4-man-whitney u testi
  hepsinin ayrı ayrı kullanım alanları,avantaj ve dezavantajlarını bulamıyorum.Yardımcı olursanız sevinir.Teşekkürler
 • Avatar
  Kürşat Arslan 9 Haziran, 2020 16:53:40

  Merhaba,

  Sanırım sorduğunuz soru bir yükseklisans ders ödevi. Bu testleri bir yorumun cevabı olarak belirtilen başlıklarda ele almak kesinlikle mümkün değildir ve bütüncül bir yaklaşımla incelemek gerekir. Bunu öncelikle kitaplardan bakmanızı ve takıldığınız ya da eksik kalan noktaları internet üzerinden araştırdıktan sonra danışmanızı öneririm.  

 • Avatar
  Hep öğrenci 5/8/2020 00:08:07
  Merhaba Hocam, anlatımınız çok güzel. Özellikle kaynak bırakmanız harika. Önce o veri setinde yapıp sonra kendi veri setimizde yapma imkanı buluyoruz. Tüm Konuları bu şekilde anlatırsanız sevinirim. Saygılar
 • Avatar
  Kürşat Arslan 10 Mayıs, 2020 00:53:18

  Merhaba Hep öğrenci :)

  Güzel yorumların için teşekkür ederim. Bu arada ben de kendimi her zaman öğrenci hissediyorum.

 • Avatar
  Oğuzhan 5/6/2020 15:28:06
  Diyelim ki bağımsız gruplar t testi sonuçlarımız kız ve erkek öğrencilerin izin okula yönelik tutumlarında arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğuna işaret ediyor. Bulgu uzu ciddiye almadan önce nelere bakarsınız hocam neye göre nasıl değerlendirme yaparsınız 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 6 Mayıs, 2020 17:23:27

  Merhaba, "bulguyu ciddiye almak" ile başlayan cümleni tam anlamadım. Eğer biraz daha detaylı açıklayabilirsen sorunu cevap vermeye çalışırım.

 • Avatar
  Oğuzhan 6 Mayıs, 2020 17:39:06

  Hocam tam olarak sorum şu diyelimki bağımsız gruplar t testi sonuçlarınız kız ve erkek öğrencilerinizin okula yönelik tutumlarında arasında  anlamlı düzeyde fark olduğuna işaret ediyor. Bu bulguyu  ciddiye almadan önce nelere bakmamız gerekir neye göre nasıl bir değerlendirme yapmalıyız. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu bir gün dileğiyle :) 

 • Avatar
  Kürşat Arslan 7 Mayıs, 2020 11:39:48

  Oğuzhan merhaba, şimdi bir test yaptın ve test sonucunda anlamlı bir farklılık bulduysan öncelikle bu test için gerekli varsayımları kontrol etmen gerekir. bu kontrol işleminden sonra, değerlendirme kısmı senin çalışman ve alanyazından elde ettiğin bilgilere göre değişir. yani SPSS sana sadece sonuç verir bunun yorumlanması ve değerlendirmesi araştırmacının işidir. Ve son olarak iyi dileklerin için teşekkürler :)

 • Avatar
  Songül 5/3/2020 18:20:23
  Kadin ve erkekler arasinda anlamli duzeyde bir fark bulunmus olsaydi bu durumda neye dikkat etmemiz nasil bi degerlendirme yapmamiz gerekirdi?
 • Avatar
  Kürşat Arslan 6 Mayıs, 2020 17:16:56

  Merhaba, eğer anlamlı bir fark bulsaydık, şöyle bir yargıya varacaktık: "Kız ver erkek öğrencilerin programlamaya karşı tutumları erkekler lehine anlamlı derecede birbirinden farklıdır" ve son olarak bu farkın etki değerine bakmamız gerekecekti.

 • Avatar
  Büşra tanıl 4/27/2020 11:03:53
  Hocam merhaba benim aklıma takılan normallik testini yaptım bağımsız kontrol ve deney grubum var sig değerlerine baktığımda bazı değişkenlerde deney grubu normal dağılım gösteriyor kontrol göstermiyor. Bu durumda parametrik mi uygulayacağım non parametrik mi 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 27 Nisan, 2020 11:40:59

  Büşra, bağımsız örneklem t testinde her iki gruptada verilerin normal dağılım göstermesi gerekiyor. eğer bu şart sağlanmıyorsa, non-parametrik bir test yapman gerekir. ancak şunuda unutma, normality için tek veri/tek yol Shapiro-Wilk ya da Kolmogrov-Simigrov testi değildir, alternatif olarak, Skewness and Kurtosis, normal dağılım çizgisiyle histogram, ve q-q plot grafiklerini de kullanabilirsin. Eğer bunlarda veriler sınırlara yakınsa, raporlayarak "ciddi bir ihlal söz konusu değildir" diyerek devam edebilirsin.

 • Avatar
  Elif 4/25/2020 13:28:45
  Merhababalar, öncelikle kolay anlaşılır bir dil ile spss’e ilişkin verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Sorum: örneklem sayısı 50'den büyük olduğunda Kolmogrov-Simigrov testi uygulanıyor evet ancak burada örneklemdeki toplam kişi sayısı mı dikkate alınıyor yoksa her bir kategori için ayrı ayrı minimum 50 mi?(bazı kaynaklarda minimum 30 olarak da geçiyor,)  Örneğin 20 kız 60 erkeğin olduğu bir çalışmada toplam 80 kişi var ancak kızlar 20 kişi yani minimum 50 sayısını karşılamıyor ancak örneklemin toplamı 80 kişi. Bu durumda Kolmogorov mu Shapiro mu dikkate alınmalı 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 25 Nisan, 2020 16:17:29

  Elif merhaba, öncelikle güzel yorumların için teşekkürler. Soruna gelince, bağımsız örneklem t testinde, örneklim normalliğine bir bütün olarak bakılmaz yani her bir grupta verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakmalısın. Sonuç olarak eğer bir grupta örneklem sayın 50 nin altında ise Shapiro-Wilk değilse diğerini kullanabilirsin. bununla birlikte, normality için tek veri/tek yol Shapiro-Wilk ya da Kolmogrov-Simigrov testi değildir, alternatif olarak, Skewness and Kurtosis, normal dağılım çizgisiyle histogram, ve q-q plot grafiklerininde kullanabilirsin.

 • Avatar
  Elif 25 Nisan, 2020 17:21:32

  Yanıtınız için çok teşekkür ederim. Yine normallik ve homojenlikle ilgili cevabını kitap kaynaklarımda ve makalelerde bulamadığım bir sorum daha vardı: Hangi analizi yağacağımızı belirlemeden önce gerçekleştirilen normallik testi ve varyans eşitliği testi, alt boyutu olan ölçeklerin kullanıldığı çalışmalarda nasıl yapılmalı? “ Cinsiyet değişkeni - ölçeğin sevgi alt boyutuna yönelik normallik testi ya da varyans eşitliği testi” ; “cinsiyet değişkeni - ölçeğin ilgi alt boyutuna göre normallik testi ya da varyans eşitliği testi” gibi ölçeğin alt boyutları tek tek mi ele alınmalı? Değişkenlerin de  kız - erkek, 1,2,3,4. sınıf gibi kendi içinde kategorileri olduğu için bu şekilde normalliğin ve varyans eşitliğinin sağlanması çok zor olmaz mı? 

 • Avatar
  Elif 25 Nisan, 2020 17:51:30

  Sunmuş olduğunuz bu örneği daha dikkatli inceledim ama yine aynı kısımda takıldım. Bu örneğe göre 34 erkek 27 kız ile örneklem toplam 61 kişiden oluşuyor diye mi kolmogorov-smirnov testinin sonuçları dikkate alındı? Tek erkekler 34 kişi ile tek kızlar da 27 kişiyle minimum 50 sınırını karşılamıyor ancak örneklemin bütünü 61 kişi olduğundan minimum 50 kişi sınırını karşılıyor. 

 • Avatar
  Kürşat Arslan 25 Nisan, 2020 17:58:55

  Elif, bahsettiğin durumda zaten yaptığın test türü değişiyor. yani her bir durum için ayrı ayrı t-test değil Anova yapman gerekiyor. böylelikle type-I error'u düşürmüş olursun.

 • Avatar
  Kürşat Arslan 25 Nisan, 2020 18:19:05

  Elif, bu testlerden ( Shapiro Wilk's veya Kolmogorov-Smirnov) her ikisinide normallik varsayımı doğrulamak için kullanabilirsin. Ancak alanyazında öncelikle Shapiro Wilk rapor edilir ve sonra Kolmogorov-Smirnov. Ancak dediğim gibi, genel geçer bir kural olarak eğer örneklem sayın gruplarda 50 nin  altındaysa genellikle Shapiro Wilk rapor edilir. Ancak bu testlerin değerleri zaten birbirine yakındır. Dolayısıyla sen herhangi birini raporlamak için seçtiğinde bir kaynak göstermen yeterli. Not: Benim sayfamdaki örneğe gelince, söylediğin doğru. yani yazdığım ikinci kısım ile birincisi çelişiyor. Uyarın için teşekkür ederim, düzeltiyorum.

 • Avatar
  Elif 25 Nisan, 2020 22:03:32

  Şimdi anladım hocam çok teşekkür ederim diğer sorumu da buradaki örnek üzerinden sorsaydım keşke diye düşündüm zira kendi yazdıklarımı şimdi tekrar okuyunca izah edemediğimi fark ettim izninizle buradaki örneğe göre tekrar sormak istiyorum: Dependent List kısmına bağımlı değişkenimiz olan tutum puanını attık Factor List bölümüne ise bağımsız değişkenimiz olan cinsiyeti attık. Peki bu tutum ölçeğinin alışkanlık, etki, yarar gibi alt boyutları olsaydı normallik testini nasıl yapacaktık onu öğrenmek istemiştim. 

 • Avatar
  Kürşat Arslan 26 Nisan, 2020 22:58:39

  Elif merhaba, bu sorunu şu şekilde cevaplayabilirim. Öncelikle ölçeğin alt faktörlerini oluşturmalısın yani ölçek puanı değilde ölçek alt faktör puanlarını belirleyip bunların ortalamasını ayrı ayrı alarak yeni değişkenler oluşturmalısın. Daha sonra, Explore ksımından faktör ve "dependent variable" larını atayıp normality değerlerine bakabilirisin. Bunun sonucunda "Shapiro-Wilk test of normality" ya da diğerini raporlayabilirsin. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ancak, söylediklerimi yapabilmen için belli düzeyde SPSS bilgin olması gerekir.

 • Avatar
  hülya 10/16/2019 11:36:00
  merhaba ne güzel bilgilerinizi paylaşmanız. teşekkür ve tebrik iletmek isterim. soruma geçeyim. one-sample t testinin non parametrik karşılığ nedir acaba. daha net olarak iki farklı sayıda örneklemin arasında anlamlılık için (örneğin öz yeterliği en yüksek öğretmenin öğrencileri ile öz-yeterliği en düşük öğretmenin öğrencileri )  nonparametrik test olarak ne kullanmalıyız.
 • Avatar
  Deniz 9/25/2019 16:40:20
  Merhaba, normalite testlerinde normal dağılım olduğu gözlendiği halde, varyanslar eşit değil ise bu durumda parametrik mi yoksa non-parametrik testleri mi kullanmalıyız? Teşekkür ederim. 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 28 Eylül, 2019 23:09:05

  Merve Deniz

  Eğer varyanslar eşit değilse, " Welch-Satterthwaite" olarak adlandırılan bir method var onu kullanıyorsun, ancak SPSS de buna gerek yok. Bunun yerine, t-test sonucu elde etitğin tabloda "Equal variances not assumed" yazan bölümün altındaki p değeri değerini raporluyorsun hepsi bu :)

 • Avatar
  Merve 9/24/2019 15:54:23
  Hocam merhabalar. Öncelikle bilgiler çok faydalı oldu bunun için teşekkür ediyorum. Pdr mezunu olarak anket ve ölçeklerle iç içeyiz. Elimde bir likert tipi ölçek var ve bu ölçek 5 alt boyuttan oluşuyor. Alt boyutlara verilen cevapların ortalamalarını cinsiyet, mesleki kıdem, mezun  olunan okul türüne göre incelemek istiyorum. Ölçek genel olarak normal dağılım gösteriyor. Ancak 3 alt boyutundaki veriler normal dağılırken 2 alt boyuttaki veriler normal dağılmıyor. Bu karşılaştırmayı hangi testler yardımıyla yapabilirim? Şimdiden teşekkür ediyorum.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 25 Eylül, 2019 10:29:12

  Merve Merhaba

  Öncelikle güzel yorumların için teşekkürler. Normallik testlerini, ilgili değişkenler üzerinden yapmalısın. Örneğin, çocuklarda cinsiyet açısından rehberlik eğitimine bakışlarını araştırmak istiyorsan, erkek ve kız grubunda verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakman gerekir. Yani demek istediğim her test için ilgili başlıkta normallik değerlerine bakman yeterli eğer normal dağılım gösteriyorsa parametrik bir test, değilse non-parametrik birini kullanman beklenir. Bilmem anlatabildin mi? sorun olursa yine yazabilirsin. 

 • Avatar
  Merve 26 Eylül, 2019 21:09:17

  Merhaba Hocam, dönütünüz için teşekkür ediyorum. Normallik testinde sig. değeri .05'ten büyük ya da küçük olması ve diğer durumların da test edilmesiyle bir sonuca varılıyor. Peki, sig. değeri .058 olması durumunda nasıl bir sonuca ulaşılır?
   

 • Avatar
  Hüseyin Can Şimşek 7/1/2019 15:09:28
  Öncelikle bu çalışmalardan dolayı size teşekkür ediyorum.Veri bilimi ile uğraşan bir bilgisayar mühendisi olarak codecademy de Python öğretim setinde bu test ile karşılaştım.Faydalı olacağını düşündüğümden not aldım.Umarım bu konunun örnekleri de artar.
 • Avatar
  Fatih Kürşat Cansu 6/22/2019 11:18:01
  Hocam açıklamalar çok güzel. Çok teşekkürler diğer yazılarınızı da uygulamalı olarak okuyacağım.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 22 Haziran, 2019 18:00:09

  Ben teşekkür ederim Fatih. Umarım faydalı olmuştur. 

 • Avatar
  Sema Can 5/21/2019 11:35:47
  Merhaba Hocam,
  Ben tezimde 130 online, 270 basılı anket kullandım. İki farklı yöntemde veri topladığım için ve bu veriler birbirine uyumlu mu diye kontrol etmek için hangi testi uygulamam gerekir?
  Teşekkürler.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 27 Mayıs, 2019 17:08:13

  Sema Merhaba

  Geç cevap için üzgünüm, bu aralar yoğun bir iş yüküm vardı.

  Soruna ilişkin yorumuma gelince:

  Veri toplamada iki farklı yöntemin varsa ve bu yöntemler sonucu elde ettiğin verilerin birbiriyle istatistiksel olarak farklı ya da benzer olduğunu ortaya koymak istiyorsan t-test kullanabilirsin. Umarım soruna cevap olabilir. Kolay gelsin. 

 • Avatar
  zbnselcuk 3/28/2019 01:07:26
  Merhaba hocam benim bazı sorularım var yeni öğrenen biri olarak sig. değeri homojen değil dolayısıyla 2. satır yani Equal variances not assumed satırındaki sig2 değerine, homojen olduğunda da sig2. nin 1. satırına bakıyoruz bildiğim kadarıyla ? Böyle ise 1. satırdaki sig2. değeri 0,05 ten küçükse bunu nasıl yorumlamamız gerekir.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 30 Mart, 2019 01:26:50

  Merhaba, öncelikle SPSS ve İstatistik konusunda size başarılar dilerim umarım kolaylıkla bütün sorunları çözersiniz. Sorunuza gelince, belirttiğiniz durumda bağımsız örneklemler testi sonucunun 2. satırı yani "Equal variances not assumed" bölümü raporlanır. Selamlar.

 • Avatar
  Fehime öz 3/16/2019 14:50:34
  Merhaba t testimi bir alt ölçek vecinsiyetle ilişkilendirdim ama sd degerı ve n degeri her tabloda farklı verilerimde bir sorun mu var acaba yardımcı olursanız sevinirim 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 17 Mart, 2019 19:11:19

  Fehime, belirttiğin e-mail adresine cevap yazmaya çalıştım. Bakabilirsin. 

 • Avatar
  Aynur Yeşilırmak 1/11/2019 11:17:52
  Merhaba hocam
  Bir sorum vardı, verilerimizin normal dağılmadığında iki grup arasındaki ortalamaları karşılaştırmak için Mann u Whitney testini mi yapmamız gerekir?
  Teşekkür ederim.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 11 Ocak, 2019 11:58:03

  Aynur, bağımsız iki örneklem t testi için birden çok alternatif test (Permutation test, bootstrap test, Wilcoxon test) olmasına rağmen, bunlar arasında en yaygın kullanılanı, Wilcoxon-Mann-Wihtney U testidir. Soruna cevap olarak, evet, gruplar normal dağılım göstermiyorsa t-teste alternatif olarak Mann-Wihtney U testini kullanman gerekir.

 • Avatar
  Aynur Yeşilırmak 11 Ocak, 2019 13:43:07

  Hocam teşekkür ederim..son sorum şu ki veriler normal dağılmadı diyelim,analize geçebilmem için normallik şartını sağlanması bilimsellik için mi genel geçer? Analize geçmenin ön şartı normallik testinin yapılması mı?

 • Avatar
  Kürşat Arslan 11 Ocak, 2019 21:22:49

  Aynur, zaten "bilimselllik" oluşturmak için varsayımları kontrol ediyoruz ve bir süreç izliyoruz. Böylece elde etiğimiz veriler hakkında genellemeler yapabiliyor ya da testin gücü düşürmemiş oluyoruz. Yani bir veri kümesinin normal dağılım göstermesi, örneklemden elde edilen verilerin popülasyonu temsil ettiğini söyleyebilmek içindir. Umarım anlaşılır olmuştur. Daha fazla bilgi almak için bu makaleyi okumanı öneririm (Central Limit Theorem). Başarılar.

 • Avatar
  Aynur Yeşilırmak 1/7/2019 21:23:18
  Merhaba hocam, sosyal hizmet yüksek lisans öğrencisiyim. Sizce Tek Yönlü Varyans Analizi Anova'da dikkat edilecek en önemli özellik nedir? Bilgi için çok teşekkür ederim.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 7 Ocak, 2019 23:31:31

  Merhaba Aynur,

  ANOVA'da dikkat etmen gereken en önemli nokta: Varsayımların sağlanması. Aşağıda listelediğim üzere ANOVA'da önemli varsayımlar vardır analize başlamadan önce bunların sağlandığından emin olmalısın. 

  • örneklem, evrenden rasgele seçilmeli
  • bağımlı değişken sürekli olmalı
  • bağımsız değişken kategorik olmalı
  • verilerde "outlier" olmamalı
  • veriler gruplarda normal dağılım göstermeli
  • gruplarda varyanslar eşit olmalı

  Bence bu varsayımlar ANOVA'da dikkat edilmesi gereken en önemli nokta. Umarım soruna cevap verebilmişimdir.

 • Avatar
  Yasemin 12/30/2018 18:05:42
  Hocam merhabalar , 
  Öncelikle çok yararlı bir çalışma olmuş , teşekkür ederim. Emeğinize sağlık ..
  Ama anlamadığım bir nokta oldu.Sonuç kısmında neden bu şekilde yazdık?
  " Analiz sonucunda, Kadın (X=2.06, SS=1.32) ve Erkek (1.78, SS=1.12) grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır ." verilerin tersi olması gerekmiyor muydu ?
  ve Bağımlı 2 örnek T testi, Tek örnek T testi , Anova gibi konularla alakalı örnekleriniz mevcut mu ?

  Tekrar teşekkür ederim . İyi çalışmalar 
 • Avatar
  Kürşat Arslan 30 Aralık, 2018 18:48:50

  Yasemin Merhaba

  Güzel düşüncelerin için öncelikle teşekkürler. Yorumunda belirttiğin gibi gözümden kaçan bir hata olmuş bunu düzelttim, uyardığın için tekrar teşekkürler. Soruna gelince, aslında bütün analizleri çok defalar yaptım ancak bunları sitede paylaşacak şekilde düzenlemek oldukça zaman alıyor. Ama kısa zaman içerisinde, Tek örneklem t- testini hazırlamayı düşünüyorum. Siteye kayıt olursan SPSS konusunda yeni yazılardan haberdar olabilirsin. 

 • Avatar
  Emre 12/20/2018 15:09:16
  Merhaba,

  İki ölçek, beş faktör ve 32 maddeden oluşan bir veri setim var. Veri setine normallik testi yaptığımda, tüm faktörler normal dağılırken sadece 3 soru normal dağılmamaktadır. Bu 3 sorunun bulunduğu faktör de normal dağılmaktadır. Bu durumda yapacağım testler nonparametric mi yoksa parametric testler mi olmalı?

  Sadece 3 soru normal dağılmadığı için tüm ölçeğe yapılacak testler nonparametric olmak zorunda mı?

  Teşekkürlerimle.
 • Avatar
  Kürşat Arslan 20 Aralık, 2018 18:52:14

  Emre Merhaba

  Eğer testleri her bir soru için cinsiyet ya da başka bir değişken açısından yapacaksan yani ölçekte A sorusu için bir t testi ya da B sorusu için bir t testi yapacaksan o zaman non-parametrik kullanman gerekir. Ancak, eğer sen analizleri faktörler yada ölçek üzerinden yapacaksan, ki bence böyle olmalı tabi senin neye baktığını tam olarak bilmediğim için bence böyle olmalı diyorum, o zaman eğer faktörler için normal dağılım söz konusuysa parametrik bir test kullanman gerekir. 

Bu site Galloglu.com üzerinden, öğrencilerim ve diğer ilgili herkes için online içerik geliştirme amaçlı tasarlanmıştır. Özellikle SPSS ve ARDUINO blog yazıları, sizin bu konuları örnekler üzerinden daha iyi anlamanız için basitleştirilerek anlatılmıştır. Sitede yer alan içerikler, düzenli olarak kontrol edilerek hatalardan kaçınılmaya çalışılmaktadır, diğer taraftan bilgilerin tümüyle doğruluğu garanti edilemez.
Designed and Created by Kursat Arslan. Copyrigt © 2016-2024
Bu site Kürşat Arslan tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Bütün hakları saklıdır.Sitede yer alan bütün içerikler galloglu.com'a aittir.